Algemene voorwaarden (versie 1.1 / september 2017)

1. Toepasselijkheid 

1.1. De volgende algemene voorwaarden, en enkel deze algemene voorwaarden, zijn integraal van toepassing op alle overeenkomsten, bestellingen, offertes, facturen en documenten van ComAid. 

1.2. Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig verklaard zou worden, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. 

1.3. Afwijkende voorwaarden kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen, en gelden enkel op de overeenkomst/bestelling waaraan ze werden toegevoegd. 

1.4. ComAid behoudt zich het recht deze voorwaarden eenzijdig en op eender welk tijdstip te wijzigen. 

2. Prijsoffertes en bestellingen (orderbevestigingen) 

2.1. Alle offertes van ComAid, in eender welke vorm, worden vrijblijvend aangeboden. De voorgestelde prijs is exclusief btw, tenzij anders aangegeven. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt 30 werkdagen, tenzij anders vermeld op de offerte. Mondelinge toevoegingen of aanpassingen zijn niet bindend, zolang ze niet schriftelijk worden bevestigd op de offerte. 

2.2. Een bestelling komt tot stand wanneer de klant een offerte schriftelijk (of per e-mail) goedkeurt. In uitzonderlijke gevallen kan een klant een bestelling plaatsen door schriftelijk (of per e-mail) in te gaan op een door ComAid gemaakte voorstel tot samenwerking zonder dat dit een offerte was. Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden. 

3. Annulatie of wijziging van de bestelling 

3.1. Na het plaatsen van de bestelling heeft de klant 5 werkdagen om kosteloos op de beslissing terug te komen. Nadien dient de klant een forfaitaire schadevergoeding te betalen van 30% van de afgesproken prijs, met een minimum van 50 euro. Deze schadevergoeding is ook van toepassing wanneer de klant de overeenkomst (vroegtijdig) wenst te beëindigen. (Met uitzondering van de abonnementen, artikel 7) 

3.2. Wanneer er werk dient uitgevoerd te worden buiten de afgesproken omvang van het project, gebeurt dit aan het uurtarief dat op dat ogenblik geldt, tenzij anders afgesproken. ComAid behoudt zich het recht om gegronde prijsverhogingen door te rekenen aan de klant, ten gevolge van hogere werkingskosten, hele of gedeeltelijke projectwijzigingen, bijkomende bestellingen, drukwerk of digitale proeven, e.d. 

4. Betalingstermijnen & -modaliteiten 

4.1. Elke factuur van ComAid is te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Eventuele betwistingen van een factuur dienen binnen 5 werkdagen na factuurdatum, en uitsluitend via een aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden. 

4.2. Indien de klant na verloop van de betaaltermijn, en na een eenmalige aanmaning niet overgaat tot het betalen van de factuur, is ComAid genoodzaakt een nalatigheidsintrest aan te rekenen, van 10% per maand vanaf de vervaldag en een forfaitair schadebedrag van 30% van het totaalbedrag met een minimum van 100 euro. Bovendien zal de klant hierbij afstand nemen van elk recht op korting, en behoudt ComAid zich het recht de verdere uitvoering van de diensten te staken zolang de factuur niet vereffend is. 

4.3. ComAid behoudt zich het recht voor de oplevering van de producten te staken tot alle facturen zijn voldaan. Ook de overdracht van eventuele rechten kan zolang worden gestaakt. Tot die tijd is het de klant niet toegestaan de creaties van ComAid te gebruiken. 

5. Levering, transport & overmacht 

5.1. Elke afgesproken levertermijn (of datum van levering) dient slechts gezien te worden als aanwijzing, en is niet bindend. Hoewel ComAid zich steeds zal inzetten de afspraken zo goed als mogelijk na te komen, geeft het niet nakomen van deze levertermijn de klant geen recht op schadevergoeding, prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst. 

5.2. Indien er toch een bindende levertermijn zou worden overeengekomen, kan deze termijn uitgesteld worden wanneer de klant zelf niet in staat is binnen de uitgestippelde termijn materiaal aan te leveren, of goedkeuringen te geven waar nodig. Dit uitstel geeft de klant evenmin recht op schadevergoeding, prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst. 

5.3. Overmacht, waaronder en niet gelimiteerd tot stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover ComAid geen controle heeft, geven ComAid recht op het niet of niet tijdig nakomen van verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant. 

5.4. In het uitzonderlijke geval dat ComAid producten laat leveren aan de klant, is de verzending en het risico voor rekening van de klant, zelfs wanneer de vervoerder zou vorderen dat dit voor rekening van de afzender zou zijn. 

6. Drukwerk 

6.1. ComAid is zelf geen drukkerij, en werkt voor elke vorm van drukwerk samen met externe bedrijven. ComAid is bijgevolg niet verantwoordelijk voor de oplevering, kwaliteit en algemene staat van dit drukwerk voor, tijdens of na levering. Bovendien kan ComAid ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele geschillen tussen de klant en de leverancier.

6.2. ComAid verbindt er zich enkel toe het drukwerk marktconform of op basis van specifieke instructies van de drukkerij aan te leveren. De klant zal steeds een drukproof krijgen, en dient die eerst goed te keuren alvorens een drukklare versie aangeleverd wordt. Goedkeuring omvat ook dat de klant vanaf dat moment zichzelf verantwoordelijk acht voor de inhoud van het drukwerk, ook al zou er nog onintentioneel foutieve informatie staan.

7. Websites & hosting 

7.1. ComAid maakt voor het bouwen van websites gebruik van een exclusief beheersysteem. De geleverde website blijft dan ook volledig (intellectueel of anders) eigendom van ComAid. Er wordt enkel betaald voor het gebruik van de website gedurende de periode aangegeven op de factuur. Indien er voor de klant een unieke template wordt ontwikkeld, heeft de klant echter wel recht op de gebouwde template, en de bijhorende HTML, CSS, Javascript en beeldbestanden.

7.2. Wanneer de klant persoonlijke gegevens opvraagt via de website, wordt de klant geacht deze gegevens te verwerken zoals bepaald in de wetgeving. De klant is dus zelf verantwoordelijk voor deze data, en dient hierbij integraal de wet na te leven. 

7.3. Voor de hostingdiensten maakt ComAid gebruik van gespecialiseerde partners die instaan voor het onderhoud van de servers. ComAid kan daardoor niet persoonlijk verantwoordelijk geacht worden voor downtime van deze service, of voor misbruik van de servers door derden (bvb. hackers). Bovendien is het onmogelijk een feilloze werking van de hostingdiensten te garanderen. Er wordt een minimum uptime van 98% beoogd, maar die is niet bindend. ComAid behoudt zich tevens het recht om een website onaangekondigd tijdelijk offline te halen voor bijvoorbeeld belangrijke updates of bij technische problemen. 

7.4. ComAid verwacht dat de klanten zelf instaan voor het bijhouden van een kopie/back-up van hun data, en kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies van data. ComAid voorziet van alle websites dagelijkse back-ups, met een retentie van een week. Voor e-mailhosting wordt géén back-up bijgehouden, met het oog op bescherming van de privacy van de klant. 

7.5. Hostingabonnementen hebben een duur van een jaar, en worden stilzwijgend verlengd. Het beëindigen van een hostingcontract kan door schriftelijk de opzegging aan te vragen, met een opzegtermijn van een maand voor het verstrijken van het abonnement. 

8. Eigendoms- en auteursrechten 

8.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot: auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsook rechten op databanken en computerprogramma’s. 

8.2. Met uitzondering van websites en workshops (of waar aangegeven), en mits naleving van deze voorwaarden, zal ComAid bij het opleveren van het project volledige afstand nemen van alle intellectuele rechten, en zullen deze steeds overdragen worden aan de klant, zodat die onbeperkt kan overgaan tot het gebruik of de reproductie van de geleverde creaties. ComAid behoudt zich echter wél het recht de geleverde creaties op te nemen in een portfolio, en zich kenbaar te maken als ontwerper van delen van of het gehele project. 

8.3. Indien ComAid gebruikt maakt van beelden of lettertypes uit een online bibliotheek, zal -tot zover mogelijk, afhankelijk van de stipulaties van de gebruiksrechten - het bronmateriaal mee overgedragen worden aan de klant, zodat die de beelden en lettertypes kan blijven gebruiken. Indien van toepassing, verbindt de klant er zich toe zich te houden aan de gebruikerslicenties die bij het bronmateriaal horen. 

8.4. Indien ComAid van de klant materiaal krijgt om te gebruiken, is het de verantwoordelijkheid van de klant om na te gaan of de klant het recht heeft het geleverde materiaal te gebruiken, te kopiëren of te reproduceren. Elke verantwoordelijkheid ter zake valt bij de klant, en ComAid kan op geen enkele wijze in gebreke gesteld worden of aangesproken worden in te staan voor eventuele (financiële of andere) gevolgen. 

9. Geheimhouding en privacy 

9.1. Alle betrokken partijen verbinden zich ertoe alle onderling uitgewisselde informatie (waaronder technische of commerciële informatie) geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit voor de hele duur van de overeenkomst. 

9.2. Om diensten aan onze klanten te kunnen leveren en te factureren, gebruikt ComAid een softwarepakket met het oog op klanten- en dossierbeheer. De gegevens die hiervoor opgeslagen worden, worden strikt confidentieel behandeld. Klanten en contactpersonen hebben steeds het recht hun gegevens in te kijken, en aan te passen indien nodig.

 

Wettelijke info: 

ComAid is de eenmanszaak van Jasper Van den Eijnde.
Ondernemings & BTW-nr: 0673.847.815
Correspondentieadres: Havenkant 24, 3000 Leuven
Contact opnemen kan via jasper@comaid.be